لوگو شرکت نیکوکیوسک
همکاران نیکو همکاران نیکو

همکاران نیکو

شرکت های نرم افزاری و پرداخت, از ابتدا همکاران نیکو به شمار رفته و می روند. شرکت هایی که کیوسک را به عنوان یک سرویس در کنار خدمات خود درک کرده و برای آن جایگاه درستی قائلند.

شرکت های پرداختی

شرکت های نرم افزاری

شرکت های پرداخت(PSP)

«شرکت های پرداختی» از ابتدا با ارائه خدمات پرداختی با شرکت نیکو همکاری کرده و معتبرترین و امن ترین روش های پرداختی را در اختیار مشتریان نیکو قرار می دهند.

شرکای نرم افزاری نیکو

شرکت های نرم افزاری از ابتدا همکاران نیکو به شمار رفته و می روند. شرکت نیکو در برخی از راهکارهای خود (درمانی, داروخانه, حمل ونقل و فروشگاهی) برای کامل کردن چرخه ی خدمات سلف سرویس خود نیاز به داشتن ارتباط فنی با شرکت های نرم افزاری دارد.

شرکت های
نرم افزاری

شرکت های نرم افزاری

نرم افزارهای
حمل و نقل

نرم افزارهای
فروشگاهی

نرم افزارهای
درمانی

نرم افزارهای
داروخانه

اطلاعات بیشتر