لوگو شرکت نیکوکیوسک

طراحی در نیکو

ما به مجموع فعالیت‌های خلاقانه‌ای که در آن تحقیق، ایده‌پردازی، نمونه‌سازی، شبیه‌سازی، آزمون، ارزیابی و در نهایت آماده‌سازی برای تولید و عرضه به مشتریان انجام می‌شود «طراحی» می‌گوییم. از آغاز فعالیت‌های نیکو و در فرایند شکل‌گیری اولین محصولات، طراحی نقش محوری داشت و هم‌اکنون نیز با گذشت ده سال و ارائه‌ی ده‌ها محصول سخت افزاری و نرم‌افزاری گوناگون این نقش کلیدی هم‌چنان وجود دارد. ردپای طراحی در تمامی محصولات و خدمات نیکو از نرم‌افزارهای کیوسک تا بسترهای سخت افزاری سلف‌سرویس و خدمات گوناگون در صنعت سلف‌سرویس قابل مشاهده است. طراحی جزو ذات و جوهر برند نیکوست و راهکارهایی که برای رفع مشکلات و ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان خود عرضه می‌دارد نیز به همین واسطه ارزشمندی دوچندانی دارند.

طراحی چیست؟

«طراحی»، یک نگرش، یک فرایند و مجموعه‌ای از فعالیت‌های خلاقانه، تخصصی و متمرکز است که در راستای پاسخ‌گویی به یک نیاز انجام می‌شود. به‌دلیل اینکه معمولا نیازهای انسانی و نیازهای کسب و کارهای خدماتی، مسائلی پیچیده و چندوجهی هستند، تخصص‌های متعددی به تنهایی یا بصورت جمعی برای پاسخ‌گویی به آنها به‌کار گرفته می‌شوند. به‌دلیل ماهیت چندوجهی محصولات و خدمات نیکو، سه دسته طراحی در این شرکت انجام می‌شود: طراحی صنعتی، طراحی واسط کاربری، و طراحی خدمات.

طراحی صنعتی

آنطور که به نظر میرسد، احساس میشود و کار میکند

چرا محصولات باید ظاهر زیبایی داشته باشند؟ چرا باید درست کار کنند؟ چرا باید توجیه اقتصادی باشند و چرا باید قابلیت تعمیر و نگهداری داشته باشند؟ پاسخ به این سوال‌ها کار سختی نیست اما رسیدن به محصولی که تمام این ویژگی‌ها را داشته باشد کار بسیار دشواری است. طراحی صنعتی، تخصصی است که تلاش می‌کند با استفاده از دانش و ابزارهای حرفه‌ای، محصولات صنعتی را خلق کند که علاوه بر پاسخ به نیاز بازار هدف، قابلیت تولید اقتصادی را داشته باشد و مهمتر از همه، تجربه‌ای لذت‌بخش و به یاد ماندنی برای کاربر نهایی ایجاد کند.

طراحی واسط کاربری

آنطور که به نظر م یرسد، احساس م یشود و کار م یکند

مهمترین بخش از تجرب هی کاربر با محصول، واسط کاربری (اینترفیس) آن است. آنچه با کاربر ارتباط برقرار م یکند، اطلاعات به او م یدهد و اطلاعات از او م یگیرد. یک واسط کاربری خوب این قابلیت را دارد تا کاربر را برای رسیدن به خدمات مورد نظرش در کمترین زمان و با کمترین خطای ممکن هدایت نماید. برقراری تعادل بین زیبایی و کاربردپذیری، یکی از مهمترین وظایف طراحان واسط کاربر یست تا در نهایت از یک سو نر مافزار و محصولی دوس تدار کاربر داشت باشیم و از سوی دیگر بازدهی و اثربخشی تعامل کاربر و کیوسک در بیشترین سطح ممکن بوجود بیاید.

طراحی خدمات

غیر قابل لمس، اما اساس تجربه خدمات

از آنجایی که سل فسرویس یکی از انواع و یکی از کانا لهای خدما ترسانی عموم یست، نادیده گرفتن طراحی خدمات، تقریبا یک امر محال خواهد بود. اضافه شدن کیوسک یا سایر راهکارهای سل فسرویس به هر مجموع هی خدماتی، نیازمند درنظر گرفتن فعالی تهای مشتری، فعالی تهای کارکنان و فعالی تهای پشتیبانی خواهد بود. تعﻴﻴن محل قرارگیری کیوسک، محل تشکیل صف، جانمایی ایستگا هها و تابلوهای راهنما، تقدم و تاخر فعالی تها و چگونگی خدم ترسانی به مشتری، از جمله مصادیق طراحی خدمات توسط نیکو هستند.

فرآیند طراحی

چهارچوب دو الماسی

ما در نیکو از مدل دو الماسی در فرایند طراحی استفاده می کنیم. این مدل ، شامل دو مرحل ه واگرا و همگراست که در بخش اول: اکتشاف و تعریف، و در بخش دوم: توسعه و آماد هسازی برای تحویل قرار دارند. در بخش اول، از نیازها و مشکلات به صورت مسال هی طراحی م یرسیم و در بخش دوم، طی یک فرایند گردشی، بارها ایده پردازی، نمون هسازی و آزمون انجام م یدهیم تا به نتیج هی لازم برای حل مساله برسیم. در نهایت، اید هی پرداخ تشده، تبدیل به نقشه یا کدهای کامپیوتری م یشوند تا برای اجرا، پیاد هسازی و ارائه به بازار آماده شوند.

طراحی سفارشی

قطعات و تجهیزات سفارشی متنوع

طراحی برای سل فسرویس فقط به بدنه، برنام ههای نرم افزاری و خدمات محدود نم یشود. فرص تهای بسیار فراوانی در توسعه و طراحی فناور یها و تجهیزات جانبی این صنعت وجود دارد. بهر هگیری از انواع گوناگون پردازنده ها، نمایشگرها و چاپگرها به همان اندازه در تعریف محصولات سل فسرویس اهمیت دارند که استفاده از انواع اسکنرها، ماژو لهای پرداخت و تجهیزات جانبی دیگر.